• Undang-undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja
  • Keputusan Bersama Menteri
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja
  • Instruksi Menteri Tenaga Kerja
  • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
  • Keputusan Dirjen